رونمايي از نرم افزار فوق پيشرفته S8

رونمايي از نرم افزار فوق پيشرفته S8 مدترونيك آخرين ويرايش از پيشرفته ترين نرم افزار نويگيشن هسته هاي عمقي مغز عصر ديروز در مركز فراپرتو شيراز – اولين نسخه از اين نرم افزار بينظير براي اولين بار در كشور به همت استاد دكتر راسخي در شيراز اماده بهره برداري است. پيشرفته ترين اعمال جراحي مغز به كمك اين دستگاه با اطمينان بيشتر قابل انجام است.