معرفي و راه اندازي استريوتاكسي

معرفي و راه اندازي استريوتاكسي با فريم راديونيكس يا سي آر دبليو در كلينيك جامع تصويربرداري اينترونشنال فراپرتو توسط دكتر علي رزمكن
در اين روش امكان نمونه برداري و دسترسي به هرنقطه از مغز از طريق يك سوزن باريك با دقت دهم ميليمتر ميسر است.