صفحه اصلی رادیولوژی مداخله ای

  

 

نمونه برداری 

 

آمبولیزاسیون فیبروئید رحمی

 

آمبولیزاسیون از راه شریان کبدی

 

کاتتر دبل لومن دائم و موقت

 

درمان واریس

 

کارگذاری  پورت 

 

آمنیوسنتز ، کوردوسنتز

 

 کارگذاری لوله در کلیه و مجاری صفراوی

 

آنژیوگرافی و ونوگرافی

 

بالن و  استنت گذاری

 

تخلیه کیست ، آبسه و ژل صورت و لب روش سرپایی

 

 تخریب تومورهای کبدی ،ریوی و استخوانی

   

 ورتبروپلاستی 

   

کیفوپلاستی

 

 اوزون تراپی

 

دیسکوژل

 

وکیوم بیوپسی