صفحه اصلی منشور حقوق بیمار

 

منشور حقوق بیمار:

    

  • دریافت خدمات مطلوب پزشکی در سریع ترین زمان ممکن با رعایت احترام به ارزش ها و اعتقادات و فارغ از هرگونه تبعیض از جمله : قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، جنسیتی و نوع بیماری
  • در اختیار قراردادن اطلاعات به نحو مطلوب و کافی شامل : آمادگی های قبل از دریافت خدمات پزشکی ، عوارض ناشی از بیهوشی ، تزریق و یا مصرف داروهای ضروری حین دریافت خدمات پزشکی ، ضوابط پذیرش ، مراقبت های بعد از استفاده از خدمات ، هزینه های قابل پیش بینی اعم از خدمات پزشکی و غیر پزشکی ، ضوابط بیمه ای و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش.
  • حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار نسبت به انتخاب پزشک ، نوع و شرایط دریافت خدمات پزشکی در چهارچوب ضوابط ، ارائه زمان کافی به بیمار در تصمیم گیری و قبول مسئولیت های لازم.
  • رعایت حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری نسبت به اطلاعات پرونده بیمار در کلیه مراحل اعم از تشخیصی و یا درمانی ، مگر در مواردی که به حکم قانون افرادی غیر از بیمار و فرد معتمد وی مجاز تلقی گردد.
  • رسیدگی به شکایات ناشی از ادعای نقض حقوق بیمار توسط ارائه کنندگان خدمات پزشکی بوسیله نظام کارآمد و یا سایر مقامات ذیصلاح.