loader image

أطبائنا

شركات التأمين الصحي والمراكز طرف العقد.

قرارداد بستن با بیمه های سرشناس و معتبر، همیشه یکی از اولویت های ما بوده. به همین دلیل است که مفترخیم اکنون، با بیست و پنج بیمه پایه و تکمیلی همکاری می کنیم تا تصویربرداری یا درمان شما، با پایین ترین هزینه ممکن انجام شود

شركات التأمين الصحي والمراكز طرف العقد.

قرارداد بستن با بیمه های سرشناس و معتبر، همیشه یکی از اولویت های ما بوده. به همین دلیل است که مفترخیم اکنون، با بیست و پنج بیمه پایه و تکمیلی همکاری می کنیم تا تصویربرداری یا درمان شما، با پایین ترین هزینه ممکن انجام شود