loader image

پزشکان فراپرتو

طرف قرارداد با اکثر بیمه ها

قرارداد بستن با بیمه های سرشناس و معتبر، همیشه یکی از اولویت های ما بوده. به همین دلیل است که مفترخیم اکنون، با بیست و پنج بیمه پایه و تکمیلی همکاری می کنیم تا تصویربرداری یا درمان شما، با پایین ترین هزینه ممکن انجام شود

طرف قرارداد با اکثر بیمه ها

قرارداد بستن با بیمه های سرشناس و معتبر، همیشه یکی از اولویت های ما بوده. به همین دلیل است که مفترخیم اکنون، با بیست و پنج بیمه پایه و تکمیلی همکاری می کنیم تا تصویربرداری یا درمان شما، با پایین ترین هزینه ممکن انجام شود